De Stichting heeft als hoofddoel in de statuten vastgelegd:

Het op zich nemen van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schaapsdrift, in het bijzonder:

1. het fungeren als klankbord en belangengroep bij contacten tussen enerzijds de leden van de stichting en anderzijds de overheid en overige instanties waarmee ten behoeve van de leden contact wordt onderhouden,

2. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de op het bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum gevestigde ondernemingen en speciaal tussen de leden van de stichting;

3. het behartigen van belangen van de op het bedrijventerrein Schaapsdrift, gehuisveste ondernemingen met betrekking tot verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen en PR;

4. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lid van de stichting kunnen zijn ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen) die hun onderneming drijven op het bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum en die het doel en de statuten van de stichting onderschrijven.