Op initiatief van de taskforce Schaapsdrift, bestaande uit Karel Hooijer, Erwin Vreeman en Coen van Woudenberg zal ten behoeve van het toekomstige parkmanagement van Bedrijventerrein Schaapsdrift een vereniging of cooperatie worden opgericht. Daartoe worden thans bestuursleden aangezocht en zal de uiteindelijke rechtsvorm bepaald worden. Ook wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om het management in de vorm van een BIZ te organiseren.

De vereniging* draagt de naam: VERENIGING BEDRIJVENTERREIN SCHAAPSDRIFT.

De vereniging heeft als hoofddoel:
Het op zich nemen van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die  zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schaapsdrift, in het bijzonder:
1.  het fungeren als klankbord en belangengroep bij contacten tussen enerzijds de leden van de vereniging en anderzijds de overheid en overige instanties waarmee ten behoeve van de leden contact wordt onderhouden,
2. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de op het bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum gevestigde ondernemingen en speciaal tussen de leden van de vereniging;
4. het behartigen van belangen van de op het bedrijventerrein Schaapsdrift, gehuisveste ondernemingen met betrekking tot verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen en public relation activiteiten;
6. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lid van de vereniging kunnen zijn ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen) die hun onderneming drijven op het bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum en die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven.
Als het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen. Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid) kunnen lid zijn van de vereniging.

* onder voorbehoud