Inventarisatie wensen ondernemers om te komen tot een vorm van parkmanagement op bedrijventerrein de Schaapsdrift

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.”

pmTijdens de onlangs gehouden informatie bijeenkomst bleken er uiteenlopende meningen en wensen te bestaan onder de ondernemers. Daarom is besloten om binnenkort een interessepeiling te organiseren in samenwerking met het HAN. Hierbij worden alle ondernemers rechtstreeks benaderd. Afhankelijk van die uitkomsten zal het bestuur van de stichting in samenwerking met de gemeente een operationeel en financieel plan opstellen waarin de activiteiten en beheerszaken opgenomen worden waarvoor interesse en een redelijk draagvlak bestaat. Dat zal vervolgens aan de betrokkenen worden voorgelegd om te komen tot de inrichting van een vorm van parkmanagement en het daaraan gekoppelde ondernemersfonds. Daartoe gaan de gedachten uit naar de oprichting van een Bedrijfs Investering Zone, afgekort BIZ zoals beschreven in het door het bestuur opgestelde Position paper Bedrijventerrein Schaapsdrift Renkum.

Conclusies en aanbevelingen position paper bedrijventerrein de Schaapsdrift

Op basis van het voorliggende document, diverse besprekingen, informatiebijeenkomsten etc komt het bestuur van de Stichting Bedrijventerrein Schaapsdrift tot de onderstaande conclusies en aanbevelingen.
1. Op zo kort mogelijke termijn in samenwerking met het HAN een interessepeiling organiseren zoals toegezegd in de laatste informatiebijeenkomst met als doelstelling:
  • Het ontdekken van het gemeenschappelijke belang op zoveel mogelijk concrete onderwerpen waarvan in dit position paper vele voorbeelden zijn genoemd
  • Te weten te komen wat de meerderheid van de ondernemers concreet wil
  • Te weten te komen of men wil participeren in initiatieven en daar aan wil bijdragen
2. Op zo kort mogelijke termijn helder krijgen wat de gemeente wil bijdragen in de vorm van uitvoering van werkzaamheden of mede financiering van parkmanagement met betrekking tot de wettelijke taken zoals beheer en onderhoud van de openbare ruimte en andere voorzieningen.
3. Het onderzoeken en vaststellen van de organisatievorm onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting waarbij gekozen dient te worden voor
zelf uitvoeren of (gedeeltelijk) uit besteden met de financiële consequenties daarvan.
4. Het bestuur zal op zo kort mogelijke termijn in gesprek gaan met diverse advies- ondersteunings instellingen waarbij het hoofddoel is te onderzoeken op welke wijze deze partijen financieel en operationeel kunnen bijdragen in het tot stand komen van parkmanagement.
5. Indien uit de interessepeiling voldoende animo en draagvlak blijkt om te komen tot een vorm van parkmanagement adviseert het bestuur van de stichting:
het aanstellen van een Project Coördinator die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting en de gemeente uitvoering gaat geven aan het vervolg traject te kiezen voor de oprichting van een BIZ in plaats van andere financieringsmodellen zoals contributies of reclamebelasting volgens beschreven stappenplan te komen tot de oprichting van een BIZ met als hoofddoel kwaliteitsbehoud en waar mogelijk kwaliteitsverbetering zoals:
  • verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein
  • verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het bedrijventerrein
  • verbeteren duurzaamheid
Daarnaast kunnen andere doelstellingen worden toegevoegd indien uit de interessepeiling bij de ondernemers blijkt dat die van groot belang zijn.
6. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan waarin het te volgen proces, doelstellingen en timing via meerdere instrumenten wordt gecommuniceerd.
7. Het vooraf vaststellen welke positie het bestuur en de gemeente innemen, wat de consequenties zijn indien uit de interessepeiling onvoldoende draagvlak blijkt.
8. Het opstellen van een actieplan met geselecteerde en betrokken partijen om de taken, de verantwoordelijken voor de uitvoering en de timing daarvan vast te leggen.